-Formularët e vetëdeklarimit të funksionarëve publikë, gjyqtarë,magjistratë,inspektorë,staf publikuar në bazë të ligjit nr-138-2015-1-2