- Mbi caktimin e përberjes së strukturës së posaçme për rregjistrimin, administrimin dhe përpunimin e formularit tip të vetdeklarimit pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë