- Mbi caktimin e strukturës përgjegjëse për administrimin e formularit të vetdeklarimit në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 "Per garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"