Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Ligjet

Ligjet

Në mbështetje të neneve 81 pika 1 e pika 2 shkronja "a", 83 pika 1, si dhe 135 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "a" dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja "a", 83 pika 1 dhe 135 pika 2 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË