Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

2015 kld

2015 kld

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 22.12.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me konstatimin e mbarimit të ushtrimit të detyrës, për shkak të mbushjes së moshës së pensionit, të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, Edmond Gogo dhe të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, Vasil Hanxhari si dhe shpalljen e vendit vakant në këto gjykata.

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 13.11.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me diskutimin mes anëtarëve për caktimin e përkohshëm të kandidatëve për magjistratë, të cilët kanë përfunduar vitin e dytë të Shkollës së Magjistraturës 2014-2015, profili gjyqtar, për të kryer stazhin profesional
si gjyqtarë në gjykata të rretheve gjyqësore.

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 14.10.2015, mbledhjen plenare, në të cilën u shqyrtuan projekt-aktet përfundimtare të vlerësimit, të përgatitura nga Kryeinspektori i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 261/2, datë 14.04.2010 "Sistemi i Vlerësimit të Gjyqtarëve". Në përfundim të këtij shqyrtimi, si dhe pas vlerësimit të ankimeve përkatëse, Këshilli miratoi aktet e Vlerësimit për gjyqtarët e mëposhtëm:

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 02.10.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me ceremoninë e betimit të 10 (dhjetë) magjistratëve të dekretuar nga Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, në detyrën e gjyqtarit, pas propozimit të bërë nga KLD.

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 18.09.2015 vendosi:

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec;


Bazuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin Nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore, që brenda 30 ditëve të paraqesin dokumentacionin shoqërues.

Të gjithë të interesuarit, për më tepër informacion lidhur me procedurat, dokumentacionin dhe kriteret e pranimit, mund të vizitojnë faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në adresën www.kld.al në rubrikën "Korniza ligjore", si dhe rubrikën "Vende vakante".

 

KLD, 18.09.2015

 

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 18.09.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e skemës së përgatitur nga grupi i punës për kryerjen e studimit për volumin e çështjeve gjyqësore në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit.

logo-kldNjoftim për shpalljen e listës së verifikimit të kandidatëve.

logo-kldShpallje e listës paraprake të verifikimit të kandidatëve.

logo-kldNën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.07.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e materialit ku janë pasqyruar shqetësimet e ngritura në informacionet e ardhura nga disa kryetarë gjykate lidhur me mungesën e organikës së tyre me gjyqtarë apo dhe nevoja për shtimin e numrit të gjyqtarëve.

logo-kldPresidenti i Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë, Z. Gjin Gjoni, viziton Sekretariatin e Rrjetit në Budapest, Hungari.

Faqe 1 nga 4